• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • ภาพกิจกรรมปี 2567
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566
   
   
             คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย อารยา อรุณานนท์ชัย ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อุบล วิชัยดิษฐ ทิพวิภา สุวรรณรัฐ สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา ศรีภพ สารสาส กุลทรัพย์ ชื่นโกสุม และ กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ

  1. เตรียมงานมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35 ให้บุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ คือ           

  - ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม (ตำรวจจราจร พนักงานกวาดถนน พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. / บขส. พลเมืองดีและจิตอาสา และผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น)           

  - อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา           

  - คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต           

  - หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น           

  - ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด) ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์           

  - ครูในกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  2. รับทราบผลการดำเนินงานของ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในรอบปีที่ผ่านมา ในการยกย่องเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ให้แก่ประเทศชาติตลอดมากว่า 28 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ

  3. พิจารณารับรองงบการเงินประจำปี ที่ผ่านมา

             รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถ ในคุณความดีของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” ทั่วประเทศ ที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม อันประเสริฐ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้น เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตน และเป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน บุคคลทั่วไป รวมทั้งอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย

             หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการประกาศ ยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็น บุคคลสำคัญของโลก ในรอบ 100 ปี ชาตกาล ในปี 2558 ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม เนื่องด้วยเป็นสุภาพสตรีไทยผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติประวัติที่ล้ำเลิศของประเทศชาติ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้มีอุดมการณ์แห่งความเสียสละ ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลกอย่างใหญ่หลวงกอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ยากที่จะหาผู้เสมอเหมือนผลงานของท่านปรากฎเป็นที่ประจักษ์มากมายทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสตรี การพัฒนาเยาวชน การพัฒนาชนบทและการศึกษา

  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่กว่า 80 ปีที่แล้ว อาทิ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และมีคุณค่ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้

             หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ 135 ปี ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ซึ่งมีองค์การสมาชิกถึง 75 ประเทศ ซึ่งสภาสตรีระหว่างประเทศ ก็ได้ยกย่องชื่นชมเช่นกัน โดยได้จัดงาน “วันแห่งการพัฒนาเพื่อเชิดชูเกียรติหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ด้วย

   

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2566
   
   
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ อารยา อรุณานนท์ชัย รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ (ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ฯ) ยรรยง คุโรวาท ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา ศรีภพ สารสาส วิไล ตั้งสิน วิทยะฐานะกรณ์ และกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล เป็นต้น ที่ประชุมได้พิจารณา

  1) สรุปผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาต่างๆ เพื่อให้ได้รับรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 รวม 99 คน คือ
  - ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม (ตำรวจจราจรดีเด่น , พนักงานกวาดถนนดีเด่น , พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ดีเด่น , พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง บขส.ดีเด่น , ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น พลเมืองดี และจิตอาสาดีเด่น) จำนวน 58 คน
  - อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และ จริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 7 คน - คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 8 คน
  - หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น (หมู่บ้านหัตถกรรมฯ 12 หมู่บ้าน และผู้นำหมู่บ้านฯ 2 คน)
  - ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาคและประธานคณะกรรมการอุปการะ เยาวชนประจำจังหวัด (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด) ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ จำนวน 11 คน
  - ครูในกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ จำนวน 1 คน

  2) เตรียมจัดงานมอบรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ฯ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย (คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) เป็นประธานในวันงาน

  รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถ ในคุณความดีของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” ทั่วประเทศ ที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้น เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตน และเป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน บุคคลทั่วไป รวมทั้งอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย

  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการประกาศยกย่อง จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็น บุคคลสำคัญของโลก ในรอบ 100 ปี ชาตกาล ในปี 2558 ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม เนื่องด้วยเป็นสุภาพสตรีไทยผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติประวัติที่ล้ำเลิศของประเทศชาติ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้มีอุดมการณ์แห่งความเสียสละ ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลกอย่างใหญ่หลวงกอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ยากที่จะหาผู้เสมอเหมือนผลงานของท่านปรากฎเป็นที่ประจักษ์มากมายทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสตรี การพัฒนาเยาวชน การพัฒนาชนบทและการศึกษา

  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่กว่า 80 ปีที่แล้ว อาทิ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และมีคุณค่ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้

  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ 135 ปี ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ซึ่งมีองค์การสมาชิกถึง 75 ประเทศ ซึ่งสภาสตรีระหว่างประเทศ ก็ได้ยกย่องชื่นชมเช่นกัน โดยได้จัดงาน “วันแห่งการพัฒนาเพื่อเชิดชูเกียรติหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ด้วย


  "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" งานสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566
   
   
  รางวัลบุคคลสำคัญของโลก (รางวัล”หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”) สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ 35 วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อมอบรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม อีกทั้งเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ที่มีต่อประเทศชาติและชาวโลก และเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หม่อมงามจิตต์ฯ ผู้ร่วมงาน อาทิ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิฯ ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ อารยา อรุณานนท์ชัย ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ทัศนีย์ ผลชานิโก สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา ดร.พรชัย มงคลวนิช ศรีภพ สารสาส สุธิศ สก๊อต สารสาส (หลานชายหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร) และกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล (อดีตเลขานุการส่วนตัวหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร) อุบล อัครพัฒน์ ยรรยง คุโรวาท ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน วิไล วิทยฐานกรณ์ รวมทั้งมีบุคคลสำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานจำนวนมาก อาทิ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ขจร ศรีชวโนทัย) อธิบดีกรมการปกครอง (อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ไชย์วัฒน์ จุนถิระพงศ์) พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อาทิ จิรวรรณ เพ็ญพาส ศลิษา ภิรมย์รัตน์ กุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ชุลีพร เตรัตน์ กัญญา จุนถิระพงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดต่างๆ ผู้แทนองค์กรกุศลต่างๆ ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ริเริ่มหรือมีส่วนก่อตั้ง อาทิ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ สภาสตรีแห่งชาติฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน โสสะมูลนิธิ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนฯ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ บขส. ขสมก. ฯลฯ การจัดงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนอย่างดีจาก กระทรวงมหาดไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ และองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ สื่อมวลชนทุกแขนง และผู้มีจิตกุศลอีกจำนวนมาก รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถ ในคุณความดีของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ทั่วประเทศที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้น ด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้น เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตน และเป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน บุคคลทั่วไป รวมทั้งอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ใน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในรอบ 100 ปี ชาตกาล ในปี 2558 ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม เนื่องด้วยได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลก เป็นคนไทยคนเดียว และคนเอเชียคนแรก ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ (สภาสตรีโลก) ในรอบ 135 ปี (ณ ปี 2566) อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้เสียสละ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่ 62 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และมีคุณค่ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้ รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี 2566 มอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 133 คน และมีรายละเอียดการคัดเลือก ดังนี้

  1. ประเภท ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาคและประธานคณะกรรมการอุปการะ เยาวชนประจำจังหวัด (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด) จำนวน 11 คน โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้คัดเลือก

  2. ประเภท ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม จำนวน 58 คน กล่าวคือ
  - ตำรวจจราจร จำนวน 10 นาย (คัดเลือกจาก 3,200 นาย)
  - พนักงานกวาดถนน จำนวน 6 คน (คัดเลือกจาก 50 เขต จำนวน 10,000 คน)
  - พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 10 คน (คัดเลือกจาก 8 เขต จำนวน 5,465 คน)
  - พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 8 คน (คัดเลือกจาก 1,000 คน)
  - ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10 คน (คัดเลือก อปพร. 5 คน จาก จำนวน 6 แสนคน และ คัดเลือก ERT 5 คน จาก จำนวน 237 คน)
  - พลเมืองดี จำนวน 7 คน (คัดเลือกจากประชาชนทั่วไป)
  - จิตอาสาดีเด่น จำนวน 7 คน (คัดเลือกจากประชาชนทั่วไป)

  3. ประเภท อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 7 คน จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ด้วยความร่วมมือของ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทยฯ ในการคัดเลือก

  4. ประเภท ครู หรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในกรุงเทพฯ จำนวน 1 คน (โดย ในต่างจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และมอบรางวัล ครู หรือ เจ้าหน้าที่ จาก 31 จังหวัด จำนวน 35 คน)

  5. ประเภท คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 7 คน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั่วประเทศ คัดเลือกเสนอมา 274 คน

  6. ประเภท หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น จำนวน 12 หมู่บ้าน (คัดเลือกจากหมู่บ้านทั่วประเทศ 21 หมู่บ้าน) และผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น จำนวน 2 คน มีประธานมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท เป็นประธานคัดเลือก  รายชื่อของผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

  หมายเหตุ เชิญค้นหาภาพและกิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ฯ และของมูลนิธิฯ ได้ที่
  www. Princessngarmchit.org , Facebook : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
  หรือ ติดต่อมูลนิธิฯ โทร. 02-354-7391-4 / 08-1929-4578

   

   
  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร | มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ | สื่อวีดิทัศน์ | ดาวน์โหลดหนังสือ | ภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ | ติดต่อมูลนิธิฯ
   
  Copyright © 2010 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร.