• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   
   
            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทาน พระราชานุญาตให้ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
   

  ร้อยภาพวาด ร้อยดวงใจ ร้อยพลังใจช่วยเด็กผู้ยากไร้ 2559
   
   
            วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 15.15 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เสด็จไปยังโรงพยาบาลพญาไท 2 ในการประทานรางวัลการประกวดภาพวาดระบายสี ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ "ร้อยภาพวาด ร้อยดวงใจ ร้อยพลังใจช่วยเด็กผู้ยากไร้ 2559" ซึ่งมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ และโรงพยาบาลพญาไท 2 จัดขึ้นในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยระดมทุนผ่านการประมูลภาพวาดผลงานศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ศิลปินกิตติมศักดิ์ และแพทย์ รวม 100 ภาพ เพื่อนำรายได้ไปดำเนินการปลูกถ่ายไขกระดูก รักษาผู้ป่วยเด็กยากไร้ที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง การผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาลิ้นหัวใจรั่ว ผนังกั้นหัวใจรั่ว และการใส่อุปกรณ์เพื่อปิดท่อเชื่อมระหว่างเส้นเลือดแดง Pulmonary และเส้นเลือดใหญ่ของผู้ป่วยเด็ก ซึ่งจัดการประมูลไปเมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีผลงานได้รับการประมูล 35 ภาพ

            นอกจากนี้ ยังมีการประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ "พระราชปณิธานเพื่อเยาวชนไทย" โดยให้เยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและระดมทุนเพื่อการกุศลของมูลนิธิฯ ในการนี้ได้ประทานโล่แก่ผู้ได้รับคัดเลือก 12 คน นอกจากนี้ ยังได้ประทานภาพวาดฝีพระหัตถ์มาจัดแสดงด้วย

            โรคธาลัสซีเมีย เป็นความผิดปกติของเลือด จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยในประเทศไทย คาคว่ามีผู้เป็นพาหะของโรคในไทยประมาณร้อยละ 40 มีผู้ป่วยร้อยละ 1 และคาดว่ามีอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงกว่า 4,000 คนต่อปี ซึ่งแสดงออกด้วยอาการโลหิตจางรุนแรงในระยะเวลาหนึ่งปีหลังคลอด และจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการให้เลือดไปตลอดชีวิต

   

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2560
   
   
            นายสมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยมีกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสตรีแห่งชาติฯ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร เป็นต้น

   

  งาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”
  งานสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๐
   
            วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณาเสด็จไปเป็นประธานในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก จัดโดย มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับหน่วยราชการ และองค์การสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

            รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถและในคุณงามความดีของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ทำความดีทั่วประเทศ ที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตน เป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพ บุคคลทั่วไป และอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและ มีคุณธรรมยิ่งขึ้น กอร์ปทั้งเสียสละเสี่ยงภัยช่วยเหลือผู้เดือดร้อน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ใน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การสหประชาชาติแห่งยูเนสโกว่า เป็นบุคคลสำคัญของโลกในรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในปี ๒๕๕๘

            หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลก เป็นคนไทยคนเดียว และคนเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ (สภาสตรีโลก) ในรอบ ๑๒๙ ปี อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม ผู้เสียสละเป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่ ๖๐ ปีที่แล้ว เป็นงานสาธารณกุศล ที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้

            รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี ๒๕๖๐ มอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนี้
  ๑. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ๒. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม (ตำรวจจราจร / พนักงานกวาดถนน / พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. / บขส. พลเมืองดี ดารานักแสดงที่มีจิตอาสา และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
  ๓. ครู หรือ เจ้าหน้าที่ดีเด่นในจังหวัดผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
  ๔. คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ๕. หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น