• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • ภาพกิจกรรมปี 2567
 • รางวัล“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี 2562
  สำหรับคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   
   
             มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขอเชิญหน่วยงานต่างๆส่งคนพิการดีเด่นใน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคล สำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562 โดยจะมอบรางวัลให้แก่คนพิการที่ได้รับการคัดเลือก ทั้ง 7 ประเภท คือ
             1. ทางการเห็น 2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 3. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 5. ทางสติปัญญา 6. ทางการเรียนรู้ 7.ออทิสติก ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เข็มเชิดชูเกียรติจารึกข้อความ “คนพิการดีเด่น” พร้อมด้วยเงินรางวัลๆละ 10,000 บาท และได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่ระลึกงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ 34 ปี 2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
             หมดเขตการรับสมัคร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
             ส่งใบสมัครได้ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2354-7391- 4 ต่อ 103 โทรสาร ต่อ 101 , 115 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.princessngarmchit.org
   

  รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๒
  ยกย่องอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มุ่งพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา
   
   
             มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ และได้รับผลสำเร็จอย่างดี เป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศทั้งของรัฐ และเอกชน ต่างตื่นตัว มีการกระตุ้นจิตสำนึกของอาจารย์ที่จะปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมแก่นิสิต นักศึกษา
             มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม อีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่ ๑๘ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สาธารณชนทราบ และถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังสอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นิสิต นักศึกษา ผู้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ
             รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วยโล่เกียรติคุณประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เข็มเชิดชูเกียรติ (ทองคำ) และประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่ระลึกการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ ๓๔ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
             คุณสมบัติของอาจารย์ที่สมควรได้รับการพิจารณา อาทิ
  ๑) ได้รับการเสนอชื่อโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เหมาะสมจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาละ ๑ คน) กรณีที่เสนอชื่อมากกว่า ๑ คน คณะกรรมการฯ จะพิจารณารายชื่อลำดับแรกเท่านั้น
  ๒) มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
  ๓) มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม และการครองตนถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้
  ๔) มีความรับผิดชอบ และอุทิศตนให้กับงาน
  ๕) มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
  ๖) มีจิตสำนึกในการเสียสละให้กับส่วนรวม
  ๗) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา
  ๘) มีการส่งเสริม สนับสนุน และหรือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอย่างกว้างขวาง
  ๙) มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาทั้งด้านนโยบาย และนำนโยบายไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล
             จึงขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศพิจารณาเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม และการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิต นักศึกษา ไปยัง มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
             รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่มูลนิธิฯ ไลน์ไอดี ๐๘๕-๑๑๔-๘๙๐๐ โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๓๙๑-๒ ต่อ ๑๐๕ หรือ E-mail : princessngarmchit@gmail.com หรือ www.princessngarmchit.org
   

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
   
   
             เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ นายสมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข อารยา อรุณานนท์ชัย สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา ยรรยง คุโรวาท ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน และคุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ฯลฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องอาทิ
  1.เตรียมงานมอบรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมี คุณธรรม ครั้งที่ 34 ให้บุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
  - ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด) ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
  - ครูในกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
  - ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่านแก่ประชาชนและสังคม (ตำรวจจราจร พนักงานกวาดถนน พนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) พลเมืองดี ดารานักแสดงทีมี่จิตอาสา และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย)
  - อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  - คนพิการดีเด่นในการพัมนาคุณภาพชีวิต
  - หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น
  2. รับทราบผลการดำเนินงานของ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในรอบปีที่ผ่านมา ในการยกย่องเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ให้แก่ประเทศชาติตลอดมากว่า 24 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ
  3. พิจารณารางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถ ในคุณความดีของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ทั่วประเทศที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้น เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตน และเป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน บุคคลทั่วไป รวมทั้งอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย
            หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในรอบ 100 ปี ชาตกาล ในปี 2558 ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม เนื่องด้วยได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลก เป็นคนไทยคนเดียว และคนเอเชียคนแรก ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ (สภาสตรีโลก) ในรอบ 131 ปี (ณ ปี 2562) อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้เสียสละ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่เกือบ 60 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และมีคุณค่ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้
   

  "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" งานสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๒
   
   
             เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โปรดให้ ม.ร.ว.สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 เพื่อมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ จัดโดย มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับ หน่วยราชการ และองค์การสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และ กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

            รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ดีเด่น สาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถและในคุณงามความดีของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลที่บำเพ็ญคุณงามความดีทั่วประเทศ ที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตน เป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพ บุคคลทั่วไป และอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น กอร์ปทั้งเสียสละเสี่ยงภัยช่วยเหลือผู้เดือดร้อน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม

            หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ใน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการประกาศ ยกย่องจากองค์การสหประชาชาติแห่งยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในรอบ 100 ปี ชาตกาล ในปี 2558 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ได้ประกอบคุณงามความดี เป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลก เป็นคนไทยคนเดียว และคนเอเชียคนแรก ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ (สภาสตรีโลก) ในรอบ 131 ปี อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม ผู้เสียสละเป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่ 60 ปีที่แล้ว เป็นงานสาธารณกุศล ที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้

            รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี 2562 มอบให้แก่ ผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนี้
  1. ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด) ทั้งอดีตและปัจจุบันทั่วประเทศ
  2. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  3. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม (ตำรวจจราจร / พนักงานกวาดถนน / พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. / บขส. พลเมืองดี ดารานักแสดงที่มี จิตอาสา และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
  4. ครู หรือ เจ้าหน้าที่ดีเด่นในจังหวัดผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  6. หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น

   

   
  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร | มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ | สื่อวีดิทัศน์ | ดาวน์โหลดหนังสือ | ภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ | ติดต่อมูลนิธิฯ
   
  Copyright © 2010 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร.