• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • งานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ครั้งที่ 26
   
   
   
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณาจะเสด็จไปประทานรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” ครั้งที่ 26 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และองค์การสาธารณกุศลจำนวนมาก อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ฯลฯ ในงานมีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” และผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการในราคาย่อมเยาด้วย
   

   
  รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม
   
   
   
   
  สำหรับผู้ได้รับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในต่างจังหวัดทุกจังหวัด มูลนิธิฯ ได้ขอความกรุณาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้มอบให้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการเดินทางมากรุงเทพ โดยจัดมอบให้ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยราชการจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัด ในวันที่ท่านผุ้ว่าฯ เห็นชอบ