• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • งาน ๒๕ ปี วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร สตรีไทย...ผู้นำสตรีโลก
   
   
   
   
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จทรงเป็นประธานในงาน “ ๒๕ ปี วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร สตรีไทย...ผู้นำสตรีโลก ” ตามคำกราบทูลเชิญของ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
   

   
  ประทานสัมภาษณ์ ความประทับใจที่ทรงมีต่อหม่อมงามจิตต์
   
   
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เข้าเฝ้าเมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต เพื่อทูลสัมภาษณ์ ความประทับใจในพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และอัญเชิญมาไว้ในวีดิทัศน์ ดังกล่าวข้างต้นนำออกเผยแพร่ในวันงาน ๒๕ ปี วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร พ.ศ. ๒๕๕๒ และทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องและเคเบิลทีวี เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้ปรากฏเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่สังคมในการทำงานอย่างมีมาตรฐานระดับสากล และดำรงตนอย่างมีคุณธรรม โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ได้รับรู้ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะคนไทยที่จักต้องยึดมั่นในความเสียสละ ในการเป็นผู้ให้ และช่วยเหลือสังคม เพื่อความมั่นคงและสันติสุขแห่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป
   
  ทั้งนี้นับเป็นเกียรติแก่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปูชนียบุคคลระดับโลก ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติ เป็นคนไทยคนเดียวและคนเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีโลกในรอบ ๑๒๑ ปี อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้เสียสละ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมากตั้งแต่ ๕๐ กว่าปีที่แล้ว ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่หม่อมงามจิตต์ ฯ ดำเนินงานเพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสืบสานพระราชปณิธานตามพระบรมราโชวาทที่จะทรงปกครองประเทศเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและงานเหล่านั้นยังจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งอำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติตลอดมา