• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • งานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ครั้งที่ 28
   
   
   
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโดย มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับหน่วยราชการ และองค์การสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
   
  ในวันงานนอกจากจะประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” แล้ว ยังได้เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และเสด็จเยี่ยมชมบู๊ทเผยแพร่หนังสือ “ เพราะ...จิตงาม” ชีวประวัติและผลงานของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด้วย ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้เป็นสื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยจำหน่ายในราคาเล่มละ ๘๐ บาท และหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
   

   
  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
   
   
   
  รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถ และในคุณงามความดีของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปูชนียบุคคลระดับโลก ที่มีผลงาน เป็นคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ทำความดีทั่วประเทศ ที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตน เป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพ บุคคลทั่วไป และอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น กอร์ปทั้งเสียสละเสี่ยงภัยช่วยเหลือผู้เดือดร้อน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม
   
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จไปประทานรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” เป็นประจำทุกปี และประทานพระวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลฯ อาชีพต่างๆ ร่วมในการฉายพระรูปด้วย นับเป็นเกียรติยศอย่างสูงยิ่งแก่ผู้ได้รับรางวัลฯ ที่ได้รับประทานพระวโรกาสอันหาได้ยากยิ่งนัก และต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เข้าเฝ้าฯ อีกทั้งจะประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ จะตั้งใจปฏิบัติงานและรักษาความดีนี้ตลอดไปให้สมกับรางวัลฯ อันทรงเกียรติที่ได้รับประทานจากพระองค์ท่านในครั้งรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับผู้ได้รับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในต่างจังหวัดทุกจังหวัด มูลนิธิฯ ได้ขอความกรุณาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้มอบให้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการเดินทางมากรุงเทพ โดยจัดมอบให้ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยราชการจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัด ในวันที่ท่านผุ้ว่าฯ เห็นชอบ
   

   
  มอบหนังสือเพราะ...จิตงามนายก
   
   
   
  คุณหญิง สุชาดา ถิระวัฒน์ รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้มอบ หน้งสือ เพราะ...จิตงาม ชีวประวัติและผลงานของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร อดีตประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ แด่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล มีกรรมการ (ยรรยง คุโรวาท กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล) และ เหล่าศิลปิน เข้าร่วมมอบด้วย