• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   
   
            สมพร เทพสิทธา เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และเตรียมงานมอบรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” ครั้งที่ 33 โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข อารยา อรุณานนท์ชัย ดร .พรชัย มงคลวนิช ร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่กรมประชาสัมพันธ์
   

  “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”
  งานสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑
   
   
            วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณาเสด็จไปเป็นประธานในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ จัดโดย มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับหน่วยราชการ และองค์การสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และกรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

  รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ดีเด่น สาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถและในคุณงามความดีของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ทำความดีทั่วประเทศ ที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตน เป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพ บุคคลทั่วไป และอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น กอร์ปทั้งเสียสละเสี่ยงภัยช่วยเหลือผู้เดือดร้อน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม
  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ใน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการประกาศ ยกย่องจากองค์การสหประชาชาติแห่งยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในปี ๒๕๕๘ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ได้ประกอบคุณงามความดี เป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลก เป็นคนไทยคนเดียว และคนเอเชียคนแรก ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ (สภาสตรีโลก) ในรอบ ๑๓๐ ปี อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม ผู้เสียสละเป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่ ๖๐ ปีที่แล้ว เป็นงานสาธารณกุศล ที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้
  รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี ๒๕๖๑ มอบให้แก่ ผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนี้
  ๑. ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค (นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย) และประจำจังหวัด (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด) ทั้งอดีตและปัจจุบัน ทั่วประเทศ
  ๒. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ๓. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม (ตำรวจจราจร / พนักงานกวาดถนน / พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. / บขส. พลเมืองดี ดารานักแสดงที่มี จิตอาสา และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
  ๔. ครู หรือ เจ้าหน้าที่ดีเด่นในจังหวัดผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
  ๕. คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ๖. หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น