• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • พิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราช
   
   
   
            วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายความอาลัย และสำนึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้ง ได้ประทานพระเมตตาต่อมูลนิธิฯ ทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ เมื่อพุทธศักราช 2525
            สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระศพ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน หลังจากนั้นวัดได้เปิดโอกาสให้บุคคล หน่วยงาน มูลนิธิฯ และสมาคมต่างๆ เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพฯ ทุกวันตลอดมา
   

   
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
   
   
   
  วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาทิ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร สภาสตรีแห่งชาติฯ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ
  1. รับทราบการที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธาน จัดงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก พ.ศ. 2558 ตามที่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศยกย่อง
  2. พิจารณาผลการดำเนินงานของ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในรอบปีที่ผ่านมา ในการยกย่อง เสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ให้แก่ ประเทศชาติตลอดมากว่า 20 ปี
  3. พิจารณารับรองงบการเงินประจำปี ที่ผ่านมาของมูลนิธิฯ
  4. แต่งตั้งให้ คุณอารยา อรุณานนท์ชัย เป็นกรรมการและเหรัญญิก คนใหม่
   

   
  ประชุมจัดงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ฯ บุคคลสำคัญของโลก
   
   
   
          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในฐานะองค์ประธานคณะกรรมการจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ในปี ๒๕๕๘ จะเสด็จไปทรงเป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเตรียมจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยราชการ หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจำนวนมาก อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
          หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในโอกาส ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในปี ๒๕๕๘ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม
          หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการสื่อสารและวัฒนธรรม รวมทั้งการสนับสนุนสวัสดิภาพของสังคมโดยรวม ผลงานของหม่อมงามจิตต์ฯ ในการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษชั้นนำ ถือว่าเป็นการพัฒนาอันสำคัญยิ่งต่อวงการวารสารศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก หม่อมงามจิตต์ฯ ได้เป็นผู้สนับสนุนสำคัญต่อบทบาทสตรี เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ระหว่างปี ๒๕๑๙ - ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นสตรีไทยคนแรกและคนเดียว และสตรีเอเซียคนที่สอง ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ หลายสถาบันที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้น เช่น สมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน ยังคงดำเนินสืบทอดการเป็นผู้ร่วมภารกิจในการนำเสนอผลงานของยูเนสโกจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความสำคัญของสถาบันเหล่านั้น ยูเนสโกถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีนี้ และได้รับรองการเป็นแบบอย่างสตรีในเชิงสร้างสรรค์ของหม่อมงามจิตต์ฯ ผู้ซึ่งได้สร้างคุณงามความดีทั้งต่อประเทศไทยโดยส่วนรวม และต่อภูมิภาคในระดับหนึ่ง
          การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ของยูเนสโกครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติ นำชื่อเสียงมาสู่คนไทยและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคณะกรรมการจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” จะได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อฉลองในโอกาสสำคัญนี้ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่สตรีไทย คนไทยและประเทศไทยด้วย อาทิ การจัดทำตราไปรษณียากร การจัดนิทรรศการชีวประวัติและผลงานระดับชาติ และระดับโลกในกรุงเทพ ในส่วนภูมิภาค และที่องค์การยูเนสโก ประเทศฝรั่งเศส การจัดวีดิทัศน์ฯ การจัดสัมมนา การมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษาและการสื่อสาร ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม และด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และการประกวดบทความ
          คณะกรรมการจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประกอบด้วยหน่วยราชการ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ องค์การเอกชนที่หม่อมงามจิตต์ฯ ริเริ่มหรือมีส่วนร่วมก่อตั้ง อาทิ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นต้น รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจำนวนมาก
   
   

   
  ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/57
   
   
            สมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ วันที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสรุปผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นทั่วประเทศที่สมควรเข้ารับรางวัลประทาน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557 โดยมี คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ศ.ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ ราชบัณฑิต ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา รศ.ดร.วีณา เชิดบุญญชาติ เป็นต้น
   

   
  งานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ครั้งที่ ๓๐
   
   
   
            วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เสด็จไปประทาน รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโดย มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับหน่วยราชการ และองค์การสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
            รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถ และ ในคุณงามความดีของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปูชนียบุคคลระดับโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ทำความดีทั่วประเทศ ที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตน เป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพ บุคคลทั่วไป และอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น กอร์ปทั้งเสียสละเสี่ยงภัยช่วยเหลือผู้เดือดร้อน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม
            หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ใน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การสหประชาชาติแห่งยูเนสโกว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกในรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในปี ๒๕๕๘
            หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลก เป็นคนไทยคนเดียว และคนเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ (สภาสตรีโลก) ในรอบ ๑๒๖ ปี อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม ผู้เสียสละเป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่ ๕๐ กว่าปีที่แล้ว เป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้
            รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” ประจำปี ๒๕๕๗ ประทานให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ
            ๑. ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดดีเด่น ในฐานะประธานอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด
            ๒. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
            ๓. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม (ตำรวจจราจร / พนักงานกวาดถนน / พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง บขส. / ขสมก. พลเมืองดี และดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่น)
            ๔. ครู หรือ เจ้าหน้าที่ดีเด่นในจังหวัดผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
            ๕. คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
             ๖. หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น