• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
   
   
             วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. : นายสมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้มอบให้ นางอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ

  1. เตรียมงาน มอบรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35 ให้บุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เขตดินแดง กรุงเทพฯ คือ
  - ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด (ประธานแม่บ้าน มหาดไทยจังหวัด) ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรม ราชินูปถัมภ์
  - ครูในกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  - ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม (ตำรวจจราจร พนักงาน กวาดถนน พนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) / บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) พลเมืองดี ดารานักแสดงที่มีจิตอาสา และผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
  - อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  - คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  - หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น

  2. รับทราบผลการดำเนินงานของ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในรอบปี ที่ผ่านมา ในการยกย่องเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ให้แก่ประเทศชาติตลอดมากว่า 28 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ

  3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯ ปี พ.ศ. 2563-2567 แทนกรรมการที่ครบวาระ

  4. พิจารณารับรองงบการเงินประจำปี ที่ผ่านมาของมูลนิธิฯ
  รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” เป็นรางวัลสร้างเสริม คนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถ ในคุณความดีของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” ทั่วประเทศ ที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้น เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตน และเป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน บุคคลทั่วไป รวมทั้งอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย

  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในรอบ 100 ปี ชาตกาล ในปี 2558 ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม เนื่องด้วยได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลก เป็นคนไทยคนเดียว และคนเอเชียคนแรก ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ (สภาสตรีโลก) ในรอบ 132 ปี (ณ ปี 2563) อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้เสียสละ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่เกือบ 60 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และมีคุณค่ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี

   

  รางวัล“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี 2563
  สำหรับคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   
   
             อารยา อรุณานนท์ชัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ประจำปี 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ สมพร เทพสิทธา คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล พร้อมด้วยผูแทนจากหน่วยรัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
   

  พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้แก่ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก
   
   
  วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้เมตตาเป็นประธานใน พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้แก่ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ฯ และเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและเผยแพร่เกียรติคุณผลงานของหม่อมงามจิตต์ฯ ที่มีต่อประเทศชาติและชาวโลก โดยในปี 2563 นี้ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้งดการจัดงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดงานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตั้งแต่ปีแรก 2528 จนถึงปัจจุบัน มี พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้แก่ หม่อมงามจิตต์ฯ ในช่วงเช้าด้วย โดยได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งพระองค์ได้ประทานพระเมตตาเสด็จเป็นประธานสงฆ์ทุกปี ตั้งแต่ยังไม่ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ทั้งนี้เนื่องจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทับใจที่ได้รับการถวายการดูแลต้อนรับอย่างดียิ่งจาก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และหม่อมงามจิตต์ฯ เมื่อครั้งเสด็จไปอินเดีย ซึ่ง พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประมาณ พ.ศ. 2511-2515 โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระเมตตาแก่หม่อมงามจิตต์ฯ ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ อาทิ เมื่อปี 2525 ได้ประทานปลุกเศก เหรียญ 9 รัชกาล จำนวน 5 หมื่นกว่าเหรียญ ที่พระตำหนักของพระองค์ เป็นการส่วนพระองค์ ให้หม่อมงามจิตต์ฯ ตามที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดสร้างเหรียญ เพื่อระดมหาทุนเป็นครั้งแรกให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในชนบททุกอำเภอ น้ำพระทัยอันงดงามของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่มีต่อหม่อมงามจิตต์ฯ เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างดีเลิศในด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นที่กล่าวกันว่าทรงพระเมตตาจริงๆ ที่ให้เชิญเหรียญมาไว้ที่พระตำหนัก เนื่องจากเหรียญจำนวนมาก และ มีน้ำหนักมากด้วย ...นี้คือความผูกพัน ความเมตตาที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ประทานแก่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก และสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันในสมัยของ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีเจ้าภาพถวายสังฆทาน เพื่อุทิศกุศลให้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นประจำทุกปี มี 10 องค์กร ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ริเริ่ม หรือร่วมก่อตั้ง คือ


  1. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  2. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  3. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  4. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  5. มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  6. มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  7. มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท
  8. มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  9. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  10. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็น บุคคลสำคัญของโลก ในรอบ 100 ปี ชาตกาล ในปี 2558 ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม เนื่องด้วยเป็นสุภาพสตรีไทยผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติประวัติที่ล้ำเลิศของประเทศชาติ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้มีอุดมการณ์แห่งความเสียสละ ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลกอย่างใหญ่หลวง กอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ยากที่จะหาผู้เสมอเหมือน ผลงานของท่านปรากฎเป็นที่ประจักษ์มากมายทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสตรี การพัฒนาเยาวชน การพัฒนาชนบทและการศึกษา หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่ 60 ปีที่แล้ว อาทิ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ สภาสตรีแห่งชาติฯ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และมีคุณค่ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ 121 ปี ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ซึ่งมีองค์การสมาชิกถึง 75 ประเทศ ซึ่งสภาสตรีระหว่างประเทศก็ได้ยกย่องชื่นชมเช่นกันโดยได้จัดงาน “วันแห่งการพัฒนาเพื่อเชิดชูเกียรติหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ด้วย

  หมายเหตุ หากประสงค์จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อมูลนิธิฯ โทร. 08-1929-4578 www. princessngarmchit.org , Facebook : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

   

  อาลัยคุณสมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิฯ
   
   
           คุณสมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และรองประธานกรรมการอำนวยการ และเลขาธิการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ฯ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ด้วยวัย 95 ปี ท่านเป็นปูชนียบุคคลของประเทศไทย ท่านเป็นผู้ทรงภูมิด้านความรู้อย่างยิ่ง โดยเฉพาะ ด้านพระพุทธศาสนา ท่านทำงานสาธารณกุศล มานานมากประมาณ 60 ปี ที่แล้ว โดยในระยะแรกๆ ท่านได้ร่วมงานกับหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก และต่อมาเมื่อหม่อมงามจิตต์ ฯ ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ คุณสมพรฯ ได้รับเชิญมาร่วมงานตั้งแต่ก่อตั้ง พ.ศ. 2525 และอุทิศตนทำงานให้มูลนิธิร่วมจิตต์ ฯ จนถึงบั้นปลายแห่งชีวิต และเมื่อครั้งหม่อมงามจิตต์ฯ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อปี 2526 คุณสมพร ได้เป็นกำลังสำคัญจัดงานเพื่อรำลึกถึงหม่อมงามจิตต์ ฯ ต่อเนื่องตลอดมา เกือบ 40 ปี และได้ริเริ่มให้ก่อตั้งมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉ้ตร ปี 2535 โดย เชิญคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร รองประธานมูลนิธิร่วมจิตต์ฯ เป็นประธานจัดงาน "กุหลาบพราวดาวสุกใส" ที่โรงแรมดุสิตธานี และได้รับพระเมตตาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อ พ.ศ. 2534 และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานที่ปรึกษาการจัดงาน เพื่อหารายได้ก่อตั้งมูลนิธิอนุสรณหม่อมงามจิตต์ฯ โดยมี คุณอรพินท์ คณาธนะวนิชย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ การจัดงาน เมื่อก่อตั้งมูลนิธิฯ เมื่อปี 2535 ที่ประชุม ได้เชิญคุณสมพร เป็นประธานมูลนิธิ ฯ และคุณอรพินท์ เป็นเลขาธิการมูลนิธิฯ การจากไปของคุณสมพร จึงเป็นความอาลัย และความเสียดาย อย่างยิ่ง แก่กรรมการมูลนิธิน ทั้ง 2 และ แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทุกคน รวมทั้ง กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล (อดีตเลขานุการส่วนตัวหม่อมงามจิตต์ ฯ) ผู้ซึ่งคุณสมพร ไว้วางใจ และได้ชวนให้มาช่วยงานมูลนิธิร่วมจิตต์ ฯ ทันที เมื่อปี 2526 ที่ หม่อมงามจิตต์ ฯ จากไป และต่อเนื่องมาถึงมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ ฯ การนี้มูลนิธิฯ ทั้ง 2 แห่ง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 มีคณะกรรมการไปร่วมงานรดน้ำศพในวันแรก และในวันสวดอภิธรรม จำนวนมาก ผลงานอันทรงคุณค่า คุณงามความดี ต่อมูลนิธิฯ ทั้ง 2 แห่ง และ ความเมตตาของคุณสมพร ที่มีต่อทุกๆคน จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป ด้วยความเคารพ และอาลัยยิ่ง
   

   
  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร | มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ | สื่อวีดิทัศน์ | ดาวน์โหลดหนังสือ | ภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ | ติดต่อมูลนิธิฯ
   
  Copyright © 2010 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร.