• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • ภาพกิจกรรมปี 2567
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
   
   
   
  คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ กรมประชาสัมพันธ์
   
  มีผู้เข้าร่วมประชุมคับคั่ง อาทิ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข อุบล วิชัยดิษฐ คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ อารยา อรุณานนท์ชัย ดร.พรชัย มงคลวนิช ดร.วีณา ชิดบุญชาติ และ กมลา ลิ่มทอง ฯลฯ
   

   
  ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2
   
   
   
  คุณสมพร เทพสิทธา ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มีผู้เข้าร่วมประชุมคับคั่ง อาทิ ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา อารยา อรุณานนท์ชัย ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ ดร. วีณา เชิดบุญชาติ กมลา ลิ่มทอง ดร. แตงอ่อน มัน่ใจตน และ ยรรยง คุโรวาท ฯลฯ
   

   
  ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3
   
   
   
  สมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิฯ จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร วันที่ 2 กันยายน นี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน เพื่อสรุปผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นทั่วประเทศที่สมควรเข้ารับรางวัลประทาน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2556 มี คุณหญิง แสงเดือน ณ นคร รองประธานมูลนิธิฯ ผศ. ดร. พรทิพย์ พุกผาสุข อุบล วิชัยดิษฐ อารยา อรุณานนท์ชัย ปฏิมา โกษะโยธิน รศ. ดร. วีณา เชิดบุญชาติ ฯลฯ ร่วมประชุมด้วย
   

   
  งานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ครั้งที่ 29
   
   
   
  วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โปรดให้ ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโดย มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับหน่วยราชการ และองค์การ สาธารณกุศลต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
  รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถ และในคุณงามความดีของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปูชนียบุคคลระดับโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ทำความดีทั่วประเทศที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตน เป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพ บุคคลทั่วไป และอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น กอร์ปทั้งเสียสละเสี่ยงภัยช่วยเหลือผู้เดือดร้อน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม
  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลระดับโลก ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลก เป็นคนไทยคนเดียวและคนเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ (สภาสตรีโลก) ในรอบ ๑๒๕ ปี อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้เสียสละ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่ ๕๐ กว่าปีที่แล้ว เป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้
  ในการนี้องค์การสหประชาชาติ สาขายูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลกในรอบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะมีการจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึก ๑๐๐ ปี หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด้วย ซึ่งจะออกเผยแพร่ในวันเกิดของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร คือ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ
  ๑. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ๒.ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น แก่ประชาชนและสังคม (ตำรวจจราจร / พนักงานกวาดถนน / พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. / บขส. / พลเมืองดี และดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่น)
  ๓.ครู หรือ เจ้าหน้าที่ดีเด่น ในจังหวัดผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
  ๔.คนพิการดีเด่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ๕. หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น และผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น
  หลังจากประธานได้มอบรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” แล้ว ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหมู่บ้านต่างๆ ที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นในปีนี้ รวม ๑๒ หมู่บ้านด้วย
   

   
  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม 2556
   
   
   
  รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” ประจำปี พ.ศ. 2556 มอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทครู หรือเจ้าหน้าที่ดีเด่น ในจังหวัดผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ได้รับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในต่างจังหวัดทุกจังหวัด มูลนิธิฯ ได้ขอความกรุณาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้มอบให้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการเดินทางมากรุงเทพ โดยจัดมอบให้ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยราชการจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัด ในวันที่ท่านผู้ว่าฯ เห็นชอบ