• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • ประชุมจัดงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ฯ บุคคลสำคัญของโลก ครั้งที่ ๒
   
   
            วันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในฐานะองค์ประธานคณะกรรมการจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญ ของโลก” ในปี ๒๕๕๘ ได้เสด็จไปทรงเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเตรียมจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยราชการ หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นจำนวนมาก อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

            หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสห ประชาชาติ หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในโอกาส ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในปี ๒๕๕๘ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม

            หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อชาวโลกและเพื่อผู้ด้อยโอกาส ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม รวมทั้งการสนับสนุนสวัสดิภาพของสังคมโดยรวม ผลงานของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มีมากมายหลายสาขา อาทิ ด้านสื่อสารมวลชน ในการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายสัปดาห์ฉบับแรกของประเทศไทย ถือว่าเป็นการพัฒนาอันสำคัญยิ่งต่อวงการวารสารศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทยใน เวที ระดับภูมิภาคและระดับโลก ผลงานสำคัญด้านสนับสนุนบทบาทสตรี เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ระหว่างปี ๒๕๑๙ - ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นสตรีไทยคนแรกและคนเดียว และสตรีเอเชียคนที่สอง ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ในรอบ ๑๒๗ ปี เป็นกรรมการสภาบริหารกองทุนระหว่างประเทศ ขององค์การยูเนสโก ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ อีกทั้ง เป็นผู้นำสตรี ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมากตั้งแต่เกือบ ๖๐ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล และงานเหล่านั้นยังจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติตลอดมา

            ผลงานด้านพัฒนาผู้ด้อยโอกาส โดยก่อตั้งมูลนิธิหลายสถาบัน อาทิ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ในการนี้ยูเนสโกได้ประกาศด้วยว่า “ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในครั้งนี้ และได้รับรอง การเป็นแบบอย่างสตรีในเชิงสร้างสรรค์ของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ซึ่งได้สร้างคุณงามความดีทั้งต่อประเทศไทยโดยรวม และต่อภูมิภาคในระดับหนึ่ง”

            การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ของยูเนสโกครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติ นำชื่อเสียงมาสู่คนไทยและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการจึงได้กำหนด จัดงาน “ฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายนนี้ ณ กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดทำตราไปรษณียากร การจัดทำหนังสือชีวประวัติและผลงาน ระดับชาติ และระดับโลก การจัดนิทรรศการในกรุงเทพ ในต่างจังหวัด การจัดทำวีดิทัศน์ การจัดสัมมนา การมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษาและสื่อมวลชน ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม และด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต รวมทั้ง การประกวดบทความสำหรับเยาวชน

   


  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

            

  วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ นายสมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยมีกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาทิ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร สภาสตรีแห่งชาติฯ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ


  1. รับทราบการที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” ในปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

  2. รับทราบผลการดำเนินงานของ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในรอบปี ที่ผ่านมา ในการยกย่องเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ให้แก่ประเทศชาติตลอดมากว่า 20 ปี

  3. พิจารณารับรองงบการเงินประจำปี ที่ผ่านมาของมูลนิธิ

   


  งานแถลงข่าว “งานฉลองครบ ๑๐๐ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
            

  วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีคุณสมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (รองประธานคณะกรรมการจัดงานฉลองครบ๑๐๐ปีชาตกาล) พร้อมด้วย คุณนรชิต สิงหเสนี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ( รองประธานคณะกรรมการจัดงานฉลองครบ๑๐๐ปีชาตกาล ) , คุณพิชญา เนาว์เมือง แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองครบ๑๐๐ปีชาตกาล ) , คุณสาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา ( ประธานฝ่ายจัดนิทรรศการชีวประวัติและผลงานหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรในกรุงเทพ ) , คุณพรทิพย์ ห่านตระกูล อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ( แทนประธานฝ่ายจัดนิทรรศการชีวประวัติและผลงานหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในส่วนภูมิภาค ) และ คุณอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานฝ่ายจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก๑๐๐ปี ร่วมแถลงข่าวกล่าวถึง “ การจัดงานฉลองครบ ๑๐๐ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” ที่จัดขึ้นในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่กระทรวงการต่างประเทศ และการจัดนิทรรศการชีวประวัติและผลงาน ตั้งแต่วันที ๑๔ มิถุนายน ถึง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และใน 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ และสงขลา


   


  งาน "ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

            

               วันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในฐานะองค์ประธานคณะกรรมการจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ในปี ๒๕๕๘ ได้เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน "ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก อาทิ องคมนตรี คณะทูตานุทูต และผู้ชำนาญการพิเศษแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์การที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ริเริ่มหรือมีส่วนก่อตั้งและหน่วยราชการต่างๆ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์
               ในงานมีการฉายวิดิทัศน์สารคดีชีวประวัติและผลงานของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก พร้อมทั้งประทานโล่เกียรติคุณ "๑๐๐ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน รวมทั้งประทานโล่เกียรติคุณแก่เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดบทความ และได้เสด็จไปทรงเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ด้วย ชนิดดวงละ ๓ บาท และชุดที่ระลึก ๑๐๐ บาท อีกทั้งได้มอบหนังสือ และซีดีชีวประวัติและผลงานของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก - งามจิตต์ A Princess with a Heart of Gold ให้แก่ผู้ไปร่วมงานทุกคนด้วย การที่ยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ใน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในโอกาส ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในปี ๒๕๕๘ เป็น ชาวไทยคนที่ ๒๖ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติ และนำชื่อเสียงมาสู่สตรีไทย คนไทยและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง
               นอกจากนี้สภาสตรีระหว่างประเทศได้ประกาศสดุดี หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร อดีตประธานฯอย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่รอบ ๓ ปี ของสภาสตรีจากทั่วโลก ที่ประเทศตุรกี เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
               หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก เป็นผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อชาวโลก และเพื่อผู้ด้อยโอกาสด้วยคุณธรรมอันงดงามยิ่ง ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม รวมทั้งการสนับสนุนสวัสดิภาพของสังคมโดยรวม ผลงานของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มีมากมายหลายสาขา อาทิ ด้านสื่อสารมวลชน ในการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายสัปดาห์ฉบับแรกของประเทศไทย ถือว่าเป็นการพัฒนาอันสำคัญยิ่งต่อวงการวารสารศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ผลงานสำคัญด้านสนับสนุนบทบาทสตรี เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศระหว่างปี ๒๕๑๙ - ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นสตรีไทยคนแรกและคนเดียว และสตรีเอเชียคนที่สองที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ในรอบ ๑๒๗ ปี เป็นกรรมการสภาบริหารกองทุนระหว่างประเทศขององค์การยูเนสโก ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ อีกทั้ง เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมากตั้งแต่เกือบ ๖๐ ปีที่ผ่านมา อาทิ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสตรีแห่งชาติฯ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล และงานเหล่านั้นยังมีคุณค่าและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติตลอดมา
               นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมอีกหลายอย่างเพื่อ "ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" อาทิ
  - การจัดทำหนังสือชีวประวัติและผลงานระดับชาติ และระดับโลก (งามจิตต์ : A Princess with a Heart of Gold)
  - การจัดนิทรรศการในกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน และจะจัดแสดงจนถึง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำหรับต่างจังหวัดจะมีการจัดนิทรรศการใน ๔ ภาค ดังนี้คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่
               รวมทั้งได้จัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ และจัดสัมมนาเพื่อร่วมฉลองโอกาสสำคัญครั้งนี้ด้วย

   


  งานเปิดนิทรรศการ “จิตงามดุจดอกบัว” ชีวประวัติและผลงานหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

            

               วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในฐานะองค์ประธานคณะกรรมการจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ในปี ๒๕๕๘ ได้เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “จิตงามดุจดอกบัว” ชีวประวัติและผลงานหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก              การที่ยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ใน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในโอกาส ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในปี ๒๕๕๘ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติ และนำชื่อเสียงมาสู่สตรีไทย คนไทยและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง
               การจัดนิทรรศการในโอกาสสำคัญนี้ใช้แนวคิด “จิตงามดุจดอกบัว” Her Heart is as Beautiful as the Lotus เนื่องจาก หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร คือ บุคคลต้นแบบแห่งความดีงาม เปรียบดังดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีที่งดงาม เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ โดยได้เชิญพระราชกระแส และคำยกย่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่พระราชทานแก่ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รวมทั้งของบุคคลสำคัญ เนื่องจาก หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ทำงานเพื่อประเทศชาติ และชาวโลกจำนวนมาก
               โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นคนไทยคนแรก และคนเดียวที่ได้รับเลือกตั้งในรอบ ๑๒๗ ปี นอกจากนี้ยังจัดแสดงผลงานของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทั้งระดับชาติและระดับโลก ด้วยภาพ ๑๐๐ ภาพ พร้อมคำบรรยายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะเป็นนิทรรศการที่มีชีวิตคือ จะมีการสาธิตและจำหน่ายหัตถกรรมของหมู่บ้านที่เคยได้รับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รวมทั้งการแสดงพื้นบ้านต่างๆ ด้วย
               ที่พิเศษสุดคือ มีการจัดแสดงด้วย Hologram (ฮอลโลแกรม) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ แสดงภาพ ๓ มิติ ที่สามารถกำหนดให้เคลื่อนไหวได้ โดยผู้ที่ชมจะเห็นเป็นภาพเสมือนคนจริงๆ และขนาดภาพที่ปรากฏ จะมีขนาดใกล้เคียงกับบุคคลจริง
               จึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปไปชมนิทรรศการหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก เพื่อเพิ่มความรอบรู้ และศึกษาชีวประวัติและผลงานของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลที่หาได้ยาก ซึ่งจักเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตและเพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป โดยนิทรรศการนี้จะจัดแสดงเป็นเวลา ๑ เดือน จนถึงวันที่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สถานศึกษาใดจะมาชม เป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าได้ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
               สำหรับในต่างจังหวัดจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช จังหวัดชลบุรี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น

   


  นิทรรศการในโอกาสฉลองครบ ๑๐๐ ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในส่วนภูมิภาค

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
            

  นิทรรศการในโอกาสฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก แสดงประวัติและผลงานระดับชาติ และระดับโลกของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ปี ๒๕๕๘ ในส่วนภูมิภาค-ประธานจัดคือ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (นางอัจฉรา สงวนพงศ์) จัดใน ๔ จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา


  จัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ ( สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)วันที่ ๘ -๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประธานเปิดงาน คือ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานจัดงาน คือ นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยเชียงใหม่ มีผู้เข้าชมงาน รวมทั้งข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ประมาณ ๑,๐๐๐ คน
   


  นักเรียนที่มาชมนิทรรศการ "จิตต์งามดุจดอกบัว" 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ฯ

   


  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ หอประชุมบ้านมนังคศิลา

  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เนื่องในงาน "ฉลองครบ ๑๐๐ ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและพระสงฆ์อีก 10 รูป วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมบ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง
   


  การสัมมนาเรื่อง “เกียรติคุณของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” เนื่องในโอกาสจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
            

  วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “เกียรติคุณของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” เนื่องในโอกาสจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” มีผู้เข้าร่วมสัมมนาคับคั่ง หลายอาชีพ อาทิ นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และผู้ที่ทำงานด้านเด็ก การศึกษา สตรี พัฒนาชนบท และการสังคมสงเคราะห์
  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลก เพื่อ “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ในปี ๒๕๕๘ เนื่องจากเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษา ด้านวัฒนธรรม และได้ประกาศว่า “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่น ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม รวมทั้งการสนับสนุน สวัสดิภาพของสังคมโดยรวม
  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก เป็นนักพัฒนาสังคมที่ยิ่งใหญ่ ได้ประกอบคุณงามความดีและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง กอร์ปด้วยคุณธรรมอันล้ำเลิศ มีผลงานประจักษ์มากมายทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสตรี การพัฒนาเยาวชน การพัฒนาชนบทและการศึกษาเป็นสตรีผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อย่างยากที่จะหาบุคคลใดทำได้
  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นสตรีไทยคนแรกและคนเดียว และเป็นสตรีเอเชียคนที่สองที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๒ นับเป็นเกียรติยศอย่างสูงแก่ประเทศไทยและสตรีไทย โดยได้สร้างผลงานโดดเด่นในการรักษา ความสงบสุขของโลก เช่น ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ได้ขอให้สภาสตรีระหว่างประเทศยื่นข้อเสนอ ต่อองค์การสหประชาชาติในการ “ขอให้ช่วยรักษาความสงบของโลก อย่าได้เกิดการข่มเหงรังแกกันไม่ว่าส่วนไหนของโลก” หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ยังได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปประชุมระหว่างประเทศและการประชุมสหประชาชาติหลายครั้ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐ อาทิ ที่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กรุงโรม ประเทศอิตาลี กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นสุภาพสตรีที่เป็นตัวอย่างและแบบฉบับที่ดีของคนไทย และสตรีไทย เป็นผู้บุกเบิกให้สตรีไทยทำงานสาธารณประโยชน์อย่างเป็นระบบ ด้วยจริยปฏิบัติและผลงาน ของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของสตรีไทยในการแก้ปัญหาของสตรี และการทำงานเกี่ยวกับสตรีทั่วโลก สามารถประสานความร่วมมือกับนานาประเทศที่มี ความแตกต่างกันทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จนสามารถระดมทรัพยากรบุคคล ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

   


  สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร