• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • ภาพกิจกรรมปี 2567
 • งานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ครั้งที่ 27
   
   
   
   
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโดยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และองค์การสาธารณกุศล อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ฯลฯ อีกทั้งมีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” และผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการในราคาย่อมเยาด้วย
   

   
  รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม
   
   
   
  รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถ และในคุณงามความดีของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปูชนียบุคคลระดับโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ทำความดีทั่วประเทศ ที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตน เป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพ บุคคลทั่วไป และอนุชนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น กอร์ปทั้งเสียสละเสี่ยงภัยช่วยเหลือผู้เดือดร้อน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม
   
  สำหรับผู้ได้รับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในต่างจังหวัดทุกจังหวัด มูลนิธิฯ ได้ขอความกรุณาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้มอบให้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการเดินทางมากรุงเทพ โดยจัดมอบให้ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยราชการจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัด ในวันที่ท่านผุ้ว่าฯ เห็นชอบ