• ภาพกิจกรรมปี 2529
 • ภาพกิจกรรมปี 2530
 • ภาพกิจกรรมปี 2531
 • ภาพกิจกรรมปี 2532
 • ภาพกิจกรรมปี 2533
 • ภาพกิจกรรมปี 2534
 • ภาพกิจกรรมปี 2535
 • ภาพกิจกรรมปี 2536
 • ภาพกิจกรรมปี 2537
 • ภาพกิจกรรมปี 2539
 • ภาพกิจกรรมปี 2540
 • ภาพกิจกรรมปี 2541
 • ภาพกิจกรรมปี 2542
 • ภาพกิจกรรมปี 2543
 • ภาพกิจกรรมปี 2544
 • ภาพกิจกรรมปี 2545
 • ภาพกิจกรรมปี 2546
 • ภาพกิจกรรมปี 2547
 • ภาพกิจกรรมปี 2548
 • ภาพกิจกรรมปี 2549
 • ภาพกิจกรรมปี 2550
 • ภาพกิจกรรมปี 2551
 • ภาพกิจกรรมปี 2552
 • ภาพกิจกรรมปี 2553
 • ภาพกิจกรรมปี 2554
 • ภาพกิจกรรมปี 2555
 • ภาพกิจกรรมปี 2556
 • ภาพกิจกรรมปี 2557
 • ภาพกิจกรรมปี 2558
 • ภาพกิจกรรมปี 2559
 • ภาพกิจกรรมปี 2560
 • ภาพกิจกรรมปี 2561
 • ภาพกิจกรรมปี 2562
 • ภาพกิจกรรมปี 2563
 • ภาพกิจกรรมปี 2564
 • ภาพกิจกรรมปี 2565
 • ภาพกิจกรรมปี 2566
 • พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้แก่ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก
   
   
             เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โปรดมอบหมายให้ พระธรรมวิสุทธาจารย์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ฯ และเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและเผยแพร่เกียรติคุณผลงานของหม่อมงามจิตต์ฯ ที่มีต่อประเทศชาติและชาวโลก โดยในปี 2564 นี้ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้งดการจัดงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดงานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตั้งแต่ปีแรก 2528 จนถึงก่อนมีสถานการณ์โควิดระบาด จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่หม่อมงามจิตต์ฯ ในช่วงเช้า โดยได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งพระองค์ได้ประทานพระเมตตาเสด็จเป็นประธานสงฆ์ทุกปี ตั้งแต่ยังไม่ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ทั้งนี้เนื่องจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทับใจที่ได้รับการถวายการดูแลต้อนรับอย่างดียิ่งจาก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และหม่อมงามจิตต์ฯ เมื่อครั้งเสด็จไปอินเดีย ซึ่ง พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประมาณ พ.ศ. 2511-2515 โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระเมตตาแก่หม่อมงามจิตต์ฯ ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ อาทิ เมื่อปี 2525 ได้ประทานปลุกเศก เหรียญ 9 รัชกาล จำนวน 5 หมื่นกว่าเหรียญ ที่พระตำหนักของพระองค์ เป็นการส่วนพระองค์ ให้หม่อมงามจิตต์ฯ ตามที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ให้จัดสร้างเหรียญ 9 รัชกาล เพื่อระดมหาทุนเป็นครั้งแรกให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในชนบททุกอำเภอ น้ำพระทัยอันงดงามของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่มีต่อหม่อมงามจิตต์ฯ เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างดีเลิศในด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นที่กล่าวกันว่าทรงพระเมตตาจริงๆ ที่ให้เชิญเหรียญมาไว้ที่พระตำหนัก เนื่องจากเหรียญจำนวนมาก และ มีน้ำหนักมากด้วย ...นี่คือความผูกพัน ความเมตตาที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ประทานแก่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก และสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันในสมัยของ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีเจ้าภาพถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศกุศลให้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นประจำทุกปี มี 10 องค์กร ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ริเริ่ม หรือร่วมก่อตั้ง คือ
             1. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
             2. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
             3. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
             4. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
             5. มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
             6. มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
             7. มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท
             8. มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
             9. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
             10. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์
             หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็น บุคคลสำคัญของโลก ในรอบ 100 ปี ชาตกาล ในปี 2558 ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม เนื่องด้วยเป็นสุภาพสตรีไทยผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติประวัติที่ล้ำเลิศของประเทศชาติ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้มีอุดมการณ์แห่งความเสียสละ ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลกอย่างใหญ่หลวง กอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ยากที่จะหาผู้เสมอเหมือน ผลงานของท่านปรากฎเป็นที่ประจักษ์มากมายทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสตรี การพัฒนาเยาวชน การพัฒนาชนบทและการศึกษา หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่ 60 ปีที่แล้ว อาทิ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ สภาสตรีแห่งชาติฯ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และมีคุณค่ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ 133 ปี ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ซึ่งมีองค์การสมาชิกถึง 75 ประเทศ ซึ่งสภาสตรีระหว่างประเทศก็ได้ยกย่องชื่นชมเช่นกันโดยได้จัดงาน “วันแห่งการพัฒนาเพื่อเชิดชูเกียรติหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ด้วย