• Biography
 • Biography and the most important works
 • 100th anniversary of the birth of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra (1915-2015)
 • งาน "ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ในปี 2558
 • คติประจำใจ
 • ชีวประวัติและผลงาน
 • ชีวิตคู่บารมี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • ตัวอย่างคุณธรรมของหม่อมฯ
 • ตัวอย่างวิธีการทำงานที่หม่อมฯ สอนไว้ 21 ประการ
 • ผลงานระดับชาติ
 • ผลงานระดับโลก
 • พระมหากรุณาธิคุณ - พระกรุณาธิคุณ
 • เกียรติประวัติ-คำชมเชย
 • ประมวลภาพของหม่อมงามจิตต์
 •  

  ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

   
  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
   
   
  วงดนตรีสุนทราภรณ์
  คำร้อง-ทำนอง พศร.
  กุลสตรีนามท่านนี้เกียรติไกล
  เลิศวิไลล้ำค่าสมศักดิ์ศรี
  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรยอดนารี
  ดุจเพชรดีที่งดงามแสนโสภา

  ท่านบำเพ็ญประโยชน์หลายด้านเด่น
  เฉกเช่นสังคมสงเคราะห์ท่านอาสา
  ในประเทศ - ต่างประเทศนานา
  ทั้งมูลนิธิ - สมาคมทั่วไป

  ช่วยส่งเสริมสถานภาพของสตรี
  งามจิตใจดังที่มีมากเกินใคร
  ก่อตั้งองค์การต่าง ๆ มากมาย
  คือผู้นำสตรีไทยสู่สากล

  กุลสตรีนามท่านนี้ที่ลือชื่อ
  นามเด่นระบือก้องไปทุกแห่งหน
  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรงามวิมล
  ทั่วสกลเชิดชูนามเธอเอย