• Biography
 • Biography and the most important works
 • 100th anniversary of the birth of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra (1915-2015)
 • งาน "ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ในปี 2558
 • คติประจำใจ
 • ชีวประวัติและผลงาน
 • ชีวิตคู่บารมี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • ตัวอย่างคุณธรรมของหม่อมฯ
 • ตัวอย่างวิธีการทำงานที่หม่อมฯ สอนไว้ 21 ประการ
 • ผลงานระดับชาติ
 • ผลงานระดับโลก
 • พระมหากรุณาธิคุณ - พระกรุณาธิคุณ
 • เกียรติประวัติ-คำชมเชย
 • ประมวลภาพของหม่อมงามจิตต์
 • ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

  งาน ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

  การที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (ยูเนสโก)ประกาศยกย่องหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในรอบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม นับเป็นเกียรติ และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ของประเทศไทย ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณารับเชิญเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดงาน ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก และได้พิจารณาจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเพื่อฉลองในวาระสำคัญในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้คือ
  ๑) จัดงานฉลองครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
  ๒) จัดนิทรรศการแสดงชีวประวัติและผลงานอันโดดเด่นของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ใน กรุงเทพมหานคร จัด ณ หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๑ เดือน
  ๓) จัดนิทรรศการแสดงชีวประวัติและผลงานอันโดดเด่นของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในส่วน ภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
  ๔) จัดสัมมนาเกี่ยวกับผลงานของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรในด้านสวัสดิการสังคม ด้านการพัฒนาสตรี ด้านการพัฒนาชนบทและด้านการศึกษา
  ๕) จัดมอบรางวัล “๑๐๐ ปี ชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในปี ๒๕๕๘” แก่ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและมีผลสำเร็จดียิ่งทางด้านการศึกษาและ สื่อสารมวลชน ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม และด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  ๖) จัดทำวีดิทัศน์และจัดรายการสดุดีเผยแพร่เกียรติคุณของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทาง สถานีโทรทัศน์
  ๗) จัดประกวดบทความยกย่องหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
  ๘) จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก ๑๐๐ ปี สดุดีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
  ๙) จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก ๑๐๐ ปี หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกฯ
  ๑๐) จัดพิธีทางศาสนา ณ หอประชุมบ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กทม.เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
  รายนามผู้ได้รับรางวัล 
  " ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก " 
  แก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานสำเร็จดียิ่ง 
  ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  และด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน 
  จำนวน ๙ คน (รูป)
  ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
  ศาตราจารย์ระพี สาคริก นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร 
  นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
  ประจำปี ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานคร
  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  พระธรรมสิงหบุราจารย์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
  (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓
  แมร์มีเรียมนิภา กิจเจริญ อดีตมหาธิการิณี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณแพทย์หญิงสุนันทา พลปัถพี 
  อาจารย์พิเศษ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
  ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน 
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาศาสตร์ 
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
  มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
  ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด 
  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  นายสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริษัทเนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
  ------------------------
  List of Recipients Award and their works of 
  “the Centenial Anniversary of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra, a World Eminent Person 's Award” 
  for those with remarkably outstanding performance and works in cultural and ethical promotion, social and life quality development, and education and mass communication.
  Cultural and Ethical Promotion
  1 1. Phra Brahmagunabhorn ( P. A. Payutto ) : Abbot of Wat Nyanavesakavan , Sam Phran District , 
  Nakhon Pathom Province 
  2 2. Professor Rapee Sagarik : President of Arsom Silp Institute of the Arts 
  3 3. Mr.Chalermchai Kositpipat : National Artist Visual Arts (painting) in 2011.
  Social and Life Quality Development 
  1 1. Prathem Singha Burajarn : Abbot of Wat Ampawan \, 
  (Luang Por Jaran Thitathammo) Promburi District, Sing Buri Province 
  Advisory Council to the Third Regional Monk Dean 
  2 2. Sr. Myriam de Ste Anne KITCHAROEN : Former Superior General of the Sisters of St. Paul of Chartres
  3 3. Professor Emeritus Sunanta Polpathapee : Part-time Lecturer, Department of 
  Otorhinolarygology, Faculty of Medicine 
  Siriraj Hospital, Mahidol University
  Education and Mass Communication
  1 1. Honorary Professor Dr. Suwilai Premsrirat : Full-time lecturer in Linguistics Program, 
  Research Institute for Languages and 
  cultures of Asia, Mahidol University. 
  2 2. Dr.Somkiat Onwimon : Specialist in Mass Communication. 
  3 3. Mr.Suthichai yoon : Chairman of Board of Director , Nation Multimedia Group 
  รายนามเยาวชนผู้ชนะการประกวดบทความเผยแพร่เกียรติคุณ 
  เรื่อง “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม
  ” *******************
  ระดับมัธยมศึกษา
  รางวัลที่ ๑ นายวรเมธ โกศัลวัฒน์ ชั้น ม.๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
  รางวัลที่ ๒ นางสาวธีรญา ส่องทางธรรม ชั้น ม.๕ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
  รางวัลที่ ๓ นางสาวดวงดาว งามโรจน์ ชั้น ม.๖ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
  รางวัลชมเชย ๑ นางสาวจิรัชยา เฉลิมมงคล ชั้น ม.๕ โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
  รางวัลชมเชย ๒ นายธนพัฒน์ ใจใหญ่ ชั้น ม.๕ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
  รางวัลชมเชย ๓ สามเณรกิตติศักดิ์ เจริญสินศรีสุข สำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามราชวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
  ระดับอาชีวศึกษา
  รางวัลที่ ๑ – ๓ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
  รางวัลชมเชย ๑ นายยุทธนา คุ้มศิริ ชั้น ปวส.๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร บริหารธุรกิจ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
  รางวัลชมเชย ๒ นางสาวหนึ่งฤทัย ผ่องศรี ชั้น ปวช.๑ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
  รางวัลชมเชย ๓ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
  ระดับอุดมศึกษา
  รางวัลที่ ๑ นางสาวกวินทิพย์ ทิพย์พิมานชัย ชั้นปี ๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
  รางวัลที่ ๒ นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว ชั้นปี ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
  รางวัลที่ ๓ นายอรรถสิทธิ์ ปาณปุณณัง ชั้นปี ๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
  รางวัลชมเชย ๑ นางสาวเอธิกา เอกวารีสกุล ชั้นปี ๓ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  รางวัลชมเชย ๒ นายดรุณปราชญ์ อุ่นบำรุง ชั้นปี ๑ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
  รางวัลชมเชย ๓ นางสาวปัทมวรรณ ปาละศิริ ชั้นปี ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี