• Biography
 • Biography and the most important works
 • 100th anniversary of the birth of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra (1915-2015)
 • งาน "ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ในปี 2558
 • คติประจำใจ
 • ชีวประวัติและผลงาน
 • ชีวิตคู่บารมี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • ตัวอย่างคุณธรรมของหม่อมฯ
 • ตัวอย่างวิธีการทำงานที่หม่อมฯ สอนไว้ 21 ประการ
 • ผลงานระดับชาติ
 • ผลงานระดับโลก
 • พระมหากรุณาธิคุณ - พระกรุณาธิคุณ
 • เกียรติประวัติ-คำชมเชย
 • ประมวลภาพของหม่อมงามจิตต์
 • ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

  ยูเนสโกประกาศยกย่องให้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลก

  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม ตามที่ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เสนอผ่านคณะกรรมการว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ท่านเป็นชาวไทยคนที่ ๒๖ ยูเนสโกประกาศยกย่องว่า
  “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นนัดดาภาคินี (หลานสะใภ้) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระอัยกาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม รวมทั้งการสนับสนุนสวัสดิภาพของสังคมโดยรวม ผลงานของหม่อมงามจิตต์ฯ ในการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษชั้นนำ ถือว่าเป็นการพัฒนาอันสำคัญยิ่งต่อวงการวารสารศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก หม่อมงามจิตต์เป็นผู้สนับสนุนสำคัญต่อบทบาทสตรี เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒ เป็นสตรีไทยคนแรกและคนเดียว และสตรีเอเซียคนที่สอง ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ หลายสถาบันที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้น เช่น สมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน ยังคงดำเนินสืบทอดการเป็นผู้ร่วมภารกิจในการนำเสนอผลงานของยูเนสโกจนถึงปัจจุบันนี้ พิสูจน์ให้เห็นความสัมพันธ์และความสำคัญของสถาบันเหล่านั้น ยูเนสโกถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีนี้ และได้รับรองการเป็นแบบอย่างสตรีในเชิงสร้างสรรค์ของหม่อมงามจิตต์ ผู้ซึ่งได้สร้างคุณงามความดีทั้งต่อประเทศไทยโดยรวม และต่อภูมิภาคในระดับหนึ่ง ”